ر این دسته بندی به بررسی و عیب یابی تمام مدل های ایندزیت می پردازیم .