در این دسته به بررسی تمام ارور های لباسشویی ایندزیت پرداختیم و راه حل های رفع کدهای خطا را هم گفتیم .